ZOUK MACHINE @Tournai en fête / Sud Radio - Tournai - 2019/06//08 - Photo reportage by JC Thibaut